✅  مدارس کدام شهرها به دلیل شمارش آرا فردا تعطیل هستند؟
🔹کلیه مدارس شهر مشهد
🔹کلیه مدارس شهر تهران
🔹کلیه مدارس استان اصفهان
🔹کلیه مدارس شهر رشت
🔹کلیه مدارس استان خراسان شمالی
🔹کلیه مدارس استان هرمزگان
🔹کلیه مدارس شهر قم
🔹کلیه مدارس شهر تبریز
🔹مدارس نواحی یک و دو شهر اردبیل
🔹فقط مدارس اخذ رای استان البرز
🔹کلیه مدارس شهر شیراز
🔹کلیه مدارس استان خوزستان